Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ

§1
Postanowienia ogólne
1. Witryna internetowa dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.winaialkohole.pl i jest prowadzona przez Margarita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000960569, numer NIP: 9522225955, Regon: 521501434 w dalszej części niniejszego Regulaminu będzie nazywana „Witryną”.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Witryny przez Klientów, w szczególności zasady zawierania za jej pośrednictwem umów dostawy żywności na imprezy zamknięte, wykonywania tych umów i prowadzenia postępowania reklamacyjnego.
3. Dostawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa oraz powyżej 18% alkoholu, w ramach działalności podlegającej na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę. Zezwolenia o numerach: UD-XIII-WDG-7340/II/P/A-120/2022, UD-XIII-WDG-7340/II/P/B-121/2022, UD-XIII-WDG-7340/II/P/C-122/2022, wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy.
4. Napoje alkoholowe oferowane za pośrednictwem Witryny, dostarczane są jedynie na imprezy zamknięte organizowane przez klienta w wyznaczonym przez niego czasie i miejscu, określonych w umowie sprzedaży produktów.
5. Zamówienia poprzez Witrynę mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:
1) Administrator danych osobowych – Operator Witryny Margarita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Korkowa 159 lok.U3, 04-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000960569;
2) Czas realizacji zamówienia – ilość dni roboczych potrzebnych Operatorowi na skompletowanie zamówienia dokonanego przez Klienta w Witrynie oraz jego dostarczenie za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu;
3) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;
4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z Operatorem, niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Konto – funkcjonalność Witryny umożliwiająca dokonywanie zakupów towarów, dostęp do historii zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny, podgląd realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny, dostęp do danych podanych przy rejestracji z możliwością ich modyfikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem;
6) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Witryny, a w szczególności dokonuje zakupów w Witrynie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
7) Operator/Dostawca – Będąca Operatorem Witryny oraz Dostawcą żywności na imprezy zamknięte, Margarita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000960569.
8) Regulamin – niniejszy Regulamin Witryny, dostępny na stronie internetowej www.winaialkohole.pl oraz w siedzibie Operatora;
9) Witryna – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.winaialkohole.pl
10) Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Witryny, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w ofercie dostępnej w Witrynie w chwili składania Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz sposób i miejsce dostarczenia produktów a w przypadku produktów będących napojami alkoholowymi także czas i miejsce organizowanej imprezy zamkniętej.

 

§2
Zasady korzystania ze sklepu
1. Operator świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
1) udostępnianie możliwości założenia przez Klienta oraz Klienta konta w Witrynie, pozwalającego na dokonywanie zakupów produktów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w Witrynie;
2) umożliwianie Klientowi indywidualnemu dokonywania zakupów produktów w Witrynie bez rejestracji indywidualnego konta;
2. Rejestracja Konta w Witrynie jest dobrowolna i nieodpłatna.
3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Witrynie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem www.winaialkohole.pl zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Witrynie poprzez wciśnięcie ikony „Zarejestruj się”
4. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Witrynie, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.
5. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Witrynie, Klient może zalogować się do Witryny podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji konta .
6. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Witrynie. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi indywidualnego konta w Witrynie.
7. W celu usunięcia indywidualnego konta w Witrynie, należy wysłać do Operatora żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@winaialkohole.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy siedziby Operatora.
8. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie elektronicznym oraz przeglądania treści Witryny, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Witrynie, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:
1) Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
2) Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np.. AdBlock:
a. Mozilla Firefox
b. Opera
c. Google Chrome
d. Internet Explorer
3) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
9. Klient zobowiązuje się do:
1) korzystania ze Witryny w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
2) korzystania ze Witryny w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
3) korzystania ze Witryny zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;
4) dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Witrynie, jak i zachowania ich poufności.
10. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Witrynie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 9 powyżej.
11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Witrynie przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Witrynie.
12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Witrynie osobom trzecim.
§3
Składanie zamówień i zawieranie umowy dostawy
1. Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Witrynie, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie w Witrynie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2. Świadczenie przez Operatora usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na produkty dostępne w Witrynie za pośrednictwem Witryny jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia Operatora.
3. Zamówienia na produkty dostępne w Witrynie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
4. Operator przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Witryny w taki sposób, że Klient przeglądający zawartość Witryny, po wybraniu produktu oraz akceptacji jego ceny, dodaje go automatycznie do formularza zamówienia dostępnego w zakładce Koszyk po jej włączeniu lub wciśnięciu przycisku Koszyk.
5. Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy płatności i sposobu dostawy produktów oraz  ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich produktów i podania swoich danych niezbędnych do dostarczenia zakupionego produktu Klient może dokonać złożenia zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
6. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią.
7. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta, dane adresowe miejsca dostawy Zamówienia. W przypadku zamówienia napojów alkoholowych na imprezę zamkniętą należy wskazać dodatkowo czas i miejsce przedmiotowej imprezy zamkniętej.
8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.
9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, Operator może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
10. Czas wysyłki zamówienia określany jest na podstawie stanu magazynu Operatora, spodziewanych dostaw, stanach magazynów dostawców a także informacji uzyskanych od dystrybutorów i producentów. Mimo dołożenia wszelkich starań w przedstawianiu rzetelnych informacji o terminach wysyłki, z uwagi na mnogość i jakość czynników (niedokładne informacje, błędy techniczne, przeszkody logistyczne itp.), które mają wpływ na tą informację, możliwe jest zarówno skrócenie jak i wydłużenie czasu realizacji zamówienia. Klient zostanie poinformowany o ewentualnie wydłużającym się czasie realizacji zamówienia.
§4
Ceny produktów
1. Wszystkie ceny w Witrynie podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
2. Do łącznej ceny produktów zamówionych w Witrynie doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.
3. Cena podana przy każdym produkcie w Witrynie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Witrynie, wprowadzania do Witryny nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
5. Zmiany cen produktów w Witrynie o których mowa w ust. 4 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.
§5
Formy płatności
1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w następujący sposób:
1) Gotówką przy odbiorze zamówionego produktu:
a. osobiście w siedzibie Operatora,
b. za pobraniem przy dostarczeniu przez operatora pocztowego lub firmę kurierską,
2) Bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu, poprzez:
a. bezpośredni przelew na rachunek Operatora,
b. blikiem
c. autoryzację płatności w systemach:
a) PayNow
2. Szczegółowy wykaz wszelkich opcji zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem wszystkich, związanych z nimi kosztów, dostępny jest na stronie internetowej Witryny w zakładce „Płatności” znajdującej się pod adresem https://winaialkohole.pl/platnosci

§6
Warunki dostawy produktów
1. Zamówione produkty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Operatora bez dodatkowych kosztów lub są dostarczane pod wskazany w umowie adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia.
2. Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamówienia.
3. Koszt dostawy produktów oraz całkowity Czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy produktu.
4. O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed złożeniem Zamówienia, w formularzu zamówienia na stronie Witryny, po wyborze formy dostawy.
5. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest dowód zakupu
6. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu.
Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku od Towarów i Usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
7. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji potwierdzonego zamówienia, jeśli w wyniku błędów informatycznych, ilość i stan zamawianych towarów nie będzie zgodny z Zamówieniem Klienta. Również w przypadkach:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia;
b) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
8. Operator zaleca aby Klient przed odbiorem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.
9. Operator zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W razie odmowy wydania produktów z powyższych przyczyn, Operator złoży niezwłocznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier oraz osoba wydająca towar w punkcie odbioru uprawnieni są do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Produkt.

 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności
elektroniczne  czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§7
Reklamacje
1. Operator oświadcza, że produkty znajdujące się w Witrynie są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu.
2. Operator jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.
4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
5. Operator udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji, dostępny na stronie internetowej Witryny pod adresem „reklamacje” który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać.
6. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
7. Operator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klienta.
8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Operator zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
§8
Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.
2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia. 
3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do umowy:
1) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Operatorowi produkt wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Operatora.
6. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7. Operator zobowiązuje się zwrócić zapłaconą przez Konsumenta cenę zakupu nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Strony wyraźnie zgodziły się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Operatora z żadnymi kosztami.
8. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
10. Operator udostępnia Klientowi wzór Formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stronie internetowej Witryny pod adresem ODSTĄPIENIE który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać.
11. Zwracany towar należy odesłać na adres Operatora: Margarita Sp. z o.o., ul. Korkowa 159 lok.U3, 04-549 Warszawa
12. §9
Wymiana produktów
1. Każdy Klient ma prawo do wymiany każdego zakupionego w Witrynie produktu bez podania przyczyny na dowolny inny produkt dostępny w Witrynie w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, (z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2).
2. Wymianie nie podlegają:
1) nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeni;
2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
3. Oświadczenie o woli wymiany produktu należy składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.
4. Aby wymiana produktu została zaakceptowana przez Operatora, wymieniany produkt musi zostać odesłany do Operatora wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o woli skorzystania z prawa do wymiany produktu.

§10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi:
1) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
2) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
3) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
2) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Dostawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Dostawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§11
Dane osobowe
1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia produktów są przetwarzane przez Operatora, który jest administratorem danych osobowych.
2. Elementem koniecznym dla przeprowadzenia rejestracji lub dla złożenia Zamówienia produktu jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych które zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne ale konieczne w celu rejestracji lub realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych produktów, wymienionym w §6 ust. 1. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonywana przez Klienta z góry, jego dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. 
5. Klienta ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do uzyskania pełnej informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Operatorem bezpośrednio w jego siedzibie lub drogą pocztową.
6. Operator jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności w Witrynie dostępne są w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym pod adresem internetowym https://winaialkohole.pl/polityka-prywatnosci

§12
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Witryny w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem https://winaialkohole.pl/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a także udostępniany nieodpłatnie w formie drukowanej w siedzibie Operatora.
2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Witryny, odnoszące się do produktów prezentowanych w Witrynie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
3. Umowy zawierane w Witrynie zawierane są w języku polskim.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Witryny następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Witrynie treści zawartej umowy.
5. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:
1) Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Witryny wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian Regulaminu.
2) O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Witrynie Klient, zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.
3) Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
4) Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Witrynie, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Witrynie.
5) W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl